Jak předčasně ukončit pojistnou smlouvu? - zákonné způsoby

Jaké máme jako klienti pojišťoven práva na ukončení pojistné smlouvy v jejím průběhu (zaměřujeme se zejména na pojištění vozidel).
Práva a povinnosti smluvních stran v pojistné smlouvě upravuje Zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 a to zejména v §22. Zadáte-li do internetového vyhledavače „Zákon o pojistné smlouvě“ je relativně snadné najít zdarma celý zákon a v klidu si jej prostudovat.

Zde je úplná citace §22 Výpověď, tak jak je uveden ve zmíněném Zákoně o pojistné smlouvě

 • Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

  Vlastní komentář: pro konec pojistného období se též užívá termín výročí smlouvy, většina smluv je uzavírána na rok s automatickým prodlužováním tzn. např. 1.3.2010 do 1.3.2011 (případně 28.2.2011), takže chcete-li tímto způsobem vypovědět pojistnou smlouvu, je nutné zjistit datum jejího výročí, resp. konce pojistného období a nejpozději 6 týdnů před tímto datem doručit písemně výpověď na pojišťovnu
 • Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

  Vlastní komentář: velmi důležitý a současně velmi opomíjený odstavec zákona o pojistné smlouvě, zní to možná pro mnohé neuvěřitelně, ale skutečně máte možnost do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy tuto vypovědět a to i bez udání důvodu. Stačí k tomu obvykle dopis doručený na pojišťovnu (doporučujeme zaslat doporučeně a podací lístek uschovat) s jednoduchým textem: „Vypovídám tímto pojistnou smlouvy č. … k vozidlu (značka, typ), VIN: … a to v zákonné lhůtě do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy“ Dopis označit datem a místem, podepsat.
  Některé pojišťovny se snaží vycházet svým klientům trochu vstříc tím, že v momentě uzavření pojistné smlouvy se neuzavírá hned přímo pojistná smlouva, nýbrž její návrh a do podoby ostré smlouvy se tento návrh překlopí třeba až po uplynutí této 2 měsíční výpovědní doby.
 • Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

  Vlastní komentář: možnost výpovědi pojistné smlouvy dle tohoto bodu zakládá právo jak pojišťovny (pojistitele), tak klienta (pojistníka) k ukončení pojistné smlouvy po pojistné události. Je to logické. Klient např. nebude spokojen s výší pojistného plnění z pojistné události, tak proč by měl mít povinnost dále platit za pojištění, se kterým je nespokojený. Pojišťovna má současně také možnost vypovědět pojistnou smlouvu po pojistné události, např. z důvodu, že daný klient má např. „podezřele“ často pojistné události.
 • Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene nebo jeho části podle zvláštního právního předpisu 6) nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. 7) Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.
 • Pojistitel nemůže podle odstavců 1 a 3 vypovědět životní pojištění.
 • § 32 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.
 • § 33 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

Konec citace a komentáře §22 Zákona o pojistné smlouvě

Jak je vidno není ukončení pojistné smlouvy mimo shora uvedené možnosti zase tak jednoduché. Existuje nějaká možnost, jak např. v polovině trvání pojistné smlouvy tuto ukončit? Několik způsobů existuje a jsou uvedené v samostatném článku Jak předčasně ukončit pojistnou smlouvu? – další způsoby.Zaregistrujte se k odběru novinek