Jak postupovat při nahlášení pojistné události na pojišťovnu

Níže uvádíme některé obecné, praktické informace, které mohou být užitečné jak při nehodě, tak i při jejím dalším vyřizování na pojišťovně. Přesné instrukce jsou dané a) zákonnými předpisy b) konkrétní pojistnou smlouvou.

Kdy je nutné dle zákona přivolat k dopravní nehodě policii:

 • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby
 • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast
 • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.)
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla)
 • Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu
 • Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění

Postup při dopravní nehodě:

 • Je-li to nutné zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník (vždy nejméně 50 m za vozidlo / na dálnici minimálně 100 m za vozidlo)
 • Nepřemísťujte vozidla po dopravní nehodě před zdokumentováním nehody (nákresy, fotodokumentace nebo vyšetření Policií ČR). Je-li nutné vozidla přemístit (např. z důvodu zprovoznění dopravního provozu) zakreslete konečné postavení po dopravní nehodě na vozovce
 • Není-li nutné volat Policii ČR, vyplňte na místě formulář Záznam o dopravní nehodě (povinná příloha zákonného pojištění – povinného ručení)

Škodu je následně nutné nahlásit POJIŠŤOVNĚ:

 • Většina pojišťoven v dnešní době využívá například bezplatných nebo specializovaných telefonních linek, kde se Vám budou věnovat vyškolení operátoři. Telefonní číslo pro hlášení pojistných událostí je součástí balíčku Vašeho zákonného pojištění – povinného ručení, tzn. máte jej vždy při ruce.

V rámci tohoto nahlášení můžete obvykle vyřídit několik kroků najednou např.:

 • samotné nahlášení pojistné události
 • sjednání prohlídky poškozeného vozidla (je-li třeba)
 • můžete získat doporučení a rozhodnout se, jaký způsob likvidace škody použijete (např. rozpočtem nákladů na opravu nebo předložením faktury za provedenou opravu)
 • operátor Vám sdělí další postup a informace, jak co nejrychleji celou věc dořešit

Co budete potřebovat pro nahlášení pojistné události na pojišťovně:

 • číslo pojistné smlouvy – je uvedeno např. na zelené kartě
 • jméno a příjmení
 • co přesně se při nehodě stalo
 • telefonní číslo ze kterého voláte
 • místo, kde se přesně nacházíte
 • rozsah poškození vozidla
 • zda nehodu šetřila policie

s opravami škod začněte až po prohlídce vozidla likvidátorem (není-li dohodnuto jinak)

v případě, kdy je nutné škodu na vozidle odstranit bez prodlení, např. z bezpečnostních či hygienických důvodů, zajistěte vždy dostatečně průkaznou dokumentaci (fotodokumentace, videozáznam)

Škodu je nutné nahlásit LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI:

 • za předpokladu, že je poškozený vůz financován bankou, leasingovou společností či jiným podobným subjektem
 • kontakt na finanční subjekt, který vůz financuje jste obdrželi spolu se smlouvou (např. v leasingové či úvěrové smlouvě)
 • v případě, že máte pojištění Vašeho vozu sjednáno samostatně stranou od úvěrové či leasingové smlouvy, je nutné při nahlášení pojistné události na leasingové společnosti, požádat současně také o tzn. DEVINKULACI POJISTNÉHO PLNĚNÍ, tzn. souhlas leasingové společnosti s tím, aby pojistné plnění od pojišťovny bylo zasláno na Váš účet, případně rovnou na účet opravce
 • v případě, že máte pojištění Vašeho vozu sjednáno v rámci leasingové či úvěrové smlouvy, tzn. hradíte jednou částkou jak splátku úvěru, tak i pojištění, tak přesný postup je dán Vaší úvěrovou či leasingovou smlouvou


Zaregistrujte se k odběru novinek