Slovníček pojmů

čerpáno jednak z Wikipedia otevřená encyklopedie

doplněno též o vlastní komentáře

AKONTACE

Akontace je částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo leasingu. Jedná se o první Splátku. Je uváděna v procentech z celkové ceny pořizované věci.

vlastní komentář:
Jedná se o splátku hrazenou před a nebo nejpozději v den podpisu leasingové nebo úvěrové smlouvy. Další řádná splátka je placená většinou až další měsíc, většinou ke stejnému datu, jako je podpis smlouvy. V některých případech je však splatnost napevno zafixována k určitému dni např. k 9. dni v měsíci. Výši akontace navrhuje klient obvykle v rozmezí 0-70%. Výše akontace má vliv na výši konečné splátky, platí jednoduché pravidlo s rostoucí akontací se splátky snižují a naopak.

ANUITA - ANUITNÍ SPLÁTKA

Anuita (z lat. annuus, roční) je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru.Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje.

vlastní komentář:
Většina společností nabízí své splátky jako anuitní, tzn. neměnné po celou dobu trvání smluvního vztahu.

AUTO LEASING

viz odkaz LEASING - FINANČNÍ LEASING

AUTO ÚVĚR

viz odkaz ÚVĚR ÚČELOVÝ NA KOUPI VOZIDLA

BONITA (HODNOTA) VOZIDLA

vlastní komentář:
Bonita vozidla je hodnocena v rámci posuzování žádosti o financování, hodnotí se cena vozidla vzhledem ke stáří, najetým km, výbavě a srovnává se s obvyklými cenami na českém trhu. K tomuto účelu leasingové společnosti pracují jednak s daty z českého i zahraničního trhu a jednak za tímto účelem užívají znalecké programy specializované na stanovení cen vozidel.

BONITA KLIENTA

Bonita odráží míru schopností, možností nebo kvalit. Slovo má pravděpodobně francouzský základ. Ve finančnictví charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům.

vlastní komentář:
Bonita klienta je hodnocena v rámci posuzování žádosti o financování, stanovuje se jako pravděpodobnost, že klient bude schopen na základě svých stávajících příjmů dostát svým závazkům z uzavírané leasingové nebo úvěrové smlouvy. Při posuzování se vychází zejména a) u podnikatelských subjektů z dosažených ekonomických výsledků za předcházejí období (např. ve formě daňového přiznání a jeho příloh); b) u nepodnikatelů pak z příjmů ze zaměstnaneckého poměru či jiných příjmů.

BONUS (u pojištění vozidel) - SYSTÉM BONUSŮ

Za každých 12 měsíců bez pojistné události dávají pojišťovny slevu z pojistného – bonus. Výše slevy je však u každé z pojišťoven jiná. U většiny pojišťoven je maximální sleva 50 %, přičemž k získání této slevy je třeba dosažení doby 10 let bez pojistné události.

vlastní komentář:
Pojišťovny se snaží své klienty těmito systémy bonusů motivovat k tomu, aby pokud možno jezdily bez nehod. Řidič, který jezdí bez nehod, má tzv. bezeškodní průběh, na základě kterého může nárokovat slevu na pojistném. Našim klientům vyřizujeme bonusy jak na zákonném pojištění (povinné ručení), tak i na havarijní pojištění a to do maximální výše 50%. Navíc s bonusy efektivně pracujeme a dokážeme je převádět i od jiných pojišťoven (nepotřebujeme k tomu žádnou součinnost od klienta), nebo dokážeme převádět bonusy i od rodinných příslušníků, aniž by to výši bonusů jakkoliv snižovalo nebo se omezila dispozice s nimi.

CESE SMLOUVY

viz odkaz PŘENECHÁNÍ LEASINGU

DEVINKULACE

Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace.

vlastní komentář:
V případě, že je u leasingové či úvěrové smlouvy uzavírána i vinkulace (omezení dispozice k pojistnému plnění ve prospěch leasingové společnosti) a dojde k pojistné události, je nutné, aby leasingová společnost vydala tzv. devinkulaci, tzn. uvolní dispozici k pojistnému plnění ve prospěch klienta. Devinkulaci leasingová společnost vydá na základě klientovy žádosti o uvolnění pojistného.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

vlastní komentář:
kryje i takové škody, které vzniknou vlastní vinou řidiče, havarijní pojištění typu All risk zahrnuje pojištění pro případ: HAVÁRIE, ODCIZENÍ, ŽIVELNÁ RIZIKA (požár, výbuch, blesk, vichřice, krupobití, sesuv půdy, pád věci na vůz, tíha sněhu, námraza atd.), VANDALISMUS, STŘET SE ZVĚŘÍ. Platí na geografickém území celé Evropy. Pojistné je možné snížit díky tzv. bonusům, kdy pojišťovna klientům, kteří nepůsobí dopravní nehody může snížit sazbu a klient tak může díky svému bezeškodnímu průběhu ušetřit na pojistném. Klientům uplatňujeme vyježděné bonusy až do výše 50% a to i u zákonného pojištění (povinného ručení). Navíc s bonusy efektivně pracujeme a dokážeme je převádět i od jiných pojišťoven (nepotřebujeme k tomu žádnou součinnost od klienta), nebo dokážeme převádět bonusy i od rodinných příslušníků, aniž by to výši bonusů jakkoliv snižovalo nebo se omezila dispozice s nimi.Klient může navíc sjednat pojištění s krytím do plné původní pořizovací ceny vozidla, zpravidla na dobu 3 let.viz též BONUS (u pojištění vozidel) - SYSTÉM BONUSŮ

JISTINA

vlastní komentář:
V případě leasingových či úvěrových smluv se jedná o částku, která je klientovi reálně půjčována. V případě, že vůz stojí 400.000,- Kč, akontace činí 25% tzn. 100.000,- Kč, jistina činí 300.000,- Kč.

LEASING

Jako leasing je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován především vazbou na financovaný předmět. Je to produkt, který se objevil v ČR teprve po roce 1989 a má za sebou několik let poměrně rychlého rozvoje. Existuje několik druhů leasingu, obvykle rozlišujeme finanční leasing, operativní leasing, dále se mluví o zpětném leasingu atd.

LEASING - FINANČNÍ LEASING

Základním typem je finanční leasing, kdy financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. Vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti. Ta má v případě nedobytnosti pohledávky v ruce silný nástroj, umožňující využít §185 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto havarijním pojištěním.

LEASING - ZPĚTNÝ LEASING

vlastní komentář:
Jedná se o tzv. obrácený leasing, v zahraničí i u nás někdy označený jako back leasing. Je to populární nástroj získání volných finančních prostředků k libovolnému užití. Prakticky probíhá tak, že klient vlastní určitou movitou věc (např. vozidlo nebo stroj), které prodá leasingové společnosti, která mu ho ale hned dá opět do finančního leasingu. Klient tak může dál předmět užívat, hradí leasingové splátky a po řádném skončení leasingu získá předmět zpět do svého vlastnictví úhradou odkupní ceny viz též ODKUPNÍ CENA. Leasingové společnosti zpravidla poskytují prostředky do výše 60-70% současné hodnoty předmětu.

LEASING BEZ NAVÝŠENÍ

vlastní komentář:
Leasing bez navýšení je jedním z účinných marketingových nástrojů k podpoře prodeje povětšinou vozidel. Je to produkt, kdy klient neplatí žádné úroky navíc, tzn. prodejní cena vozidla je bez navyšování rozdělena do splátek. Tento produkt bývá většinou dotován přímo automobilkami či obchodními zastoupeními jednotivých značek.

MIMOŘÁDNÁ LEASINGOVÁ SPLÁTKA

viz odkaz AKONTACE

ODKUPNÍ CENA

vlastní komentář:
Jde o kupní cenu vozidla, na základě které klient kupuje vozidlo od leasingové společnosti po řádném skončení leasingové smlouvy. Na základě této odkupní ceny přechází předmět leasingu do vlastnictví a majetku klienta.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL - POVINNÉ RUČENÍ

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, často nesprávně označované jako povinné ručení, pojištění motorových vozidel apod., je pojištění pro osobní automobily, nákladní automobily a další vozidla. Je to povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Poskytuje ochranu při ztrátě vzniklé v důsledku dopravních nehod. Podle zákona je musí majitel automobilu uzavřít, pokud chce vozidlo provozovat k jízdě po pozemních komunikacích. Z pojištění jsou hrazeny škody, které způsobí pojištěný jiné osobě při jízdě autem na majetku a zdraví, jde tedy o pojištění odpovědnosti. Pokud tedy způsobíte havárii, pojišťovna za vás zaplatí například opravu auta, které jste poškodili.

vlastní komentář:
Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, kryje rizika škod způsobených vlastním vozidlem ostatním účastníkům silničního provozu. Povinné ručení je možné sjednat s různou výší pojistných limitů, které se vztahují na pojištění osob (usmrcení, náhrady škod na zdraví) a pojištění poškozeného majetku. Našim klientům doporučujeme uzavírat povinné ručení s maximálním krytím tedy s limity plnění 100 mil. Kč při škodách na zdraví, 100 mil. Kč při škodách na majetku. Je ale možné sjednat i s nižšími pojistnými limity. Pojistné je možné snížit díky tzv. bonusům, kdy pojišťovna klientům, kteří nepůsobí dopravní nehody může snížit sazbu a klient tak může díky svému bezeškodnímu průběhu ušetřit na pojistném. Klientům uplatňujeme vyježděné bonusy až do výše 50% a to i u havarijního pojištění. viz též odkaz BONUS (u pojištění vozidel) - SYSTÉM BONUSŮ

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

vlastní komentář:
Předávací protokol je doklad, kterým klient potvrzuje převzetí financovaného předmětu.

PŘENECHÁNÍ LEASINGU

vlastní komentář:
V průběhu trvání leasingové smlouvy je možné změnit leasingového nájemce (např. v případech, kdy kient již nechce užívat předmět nebo nemůže splácet leasingové splátky). O tento úkon je nutné leasingovou společnost požádat (zpravidla písemně) s tím, že nový nájemce převezme od určitého data splácení leasingové smlouvy. Nejedná se o automatický úkon, leasingová společnost musí převedení smlouvy na nového nájemce schválit a to podobným procesem jako při uzavírání běžné leasingové smlouvy, tzn. znovu se hodnotí bonita nového nájemce.

RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

SPOLUÚČAST

vlastní komentář:
Spoluúčastí u pojistné smlouvy se rozumí částka obvykle vyjádřená v % a minimální výše pak v Kč, kterou hradí klient při každé pojistné události, resp. o tuto spoluúčast se snižuje každé pojistné plnění od pojišťovny. Obvykle jsou spoluúčast sjednávané ve výši 10%, 5%, jsou však i nabídky spoluúčastí nižší nebo dokonce vyšší než 10%. Příklad: klient má sjednané havarijní pojištění se spoluúčastí 10%. Pojišťovna spočítala pojistné plnění ve výši 100.000,- Kč, klient pak dostane vyplacenou částku ve výši 90.000,- Kč, protože jeho spoluúčast činí 10% ze 100.000,- Kč tedy 10.000,- Kč.

VINKULACE

Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být vázáno na souhlas třetí osoby, omezeno jen pro určitý účel a podobně. Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě. Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace viz DEVINKULACE.

vlastní komentář:
jak již bylo uvedeno, vinkulace u pojistné smlouvy znamená omezení dispozičního práva k pojistnému plnění ve prospěch třetí osoby, zpravidla leasingové společnosti. Znamená to tedy, že v případě, že nebude vyřízena devinkulace, bude pojišťovna hradit pojistné plnění ve prospěch tzv. vinkulanta tzn. leasingové společnosti. Pro to, aby pojišťovna plnila ve prospěch klienta je nutné zažádat o devinkulaci viz též DEVINKULACE v tomto slovníčku, kdy klient zažádá leasingovou společnost o zrušení jejího dispozičního práva k pojistnému plnění. Leasingová společnost pak tuto devinkulaci vydá, klient jí postoupí na pojišťovnu a na základě tohoto dokumentu pak pojišťovna uhradí pojistné plnění ve prospěch klienta. Jak postupovat chcete-li zařídit devinkulaci můžete zjistit v samostatném článku Jak postupovat v případě nehody.

VINKULANT

vlastní komentář:
oprávněná osoba nebo organizace v jejíž prospěch je vinkulováno (např. pojištění), viz též VINKULACE, DEVINKULACE v tomto slovníčku.

ZŮSTATKOVÁ CENA

viz ODKUPNÍ CENA